2015-01-20

Envelocenzura: jak Poczta Polska ogranicza nasze prawa

Z "Regulaminu korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo", będącego kiepskim tłumaczeniem dziwnych anglojęzycznych warunków korzystania z podobnych usług:

W związku z korzystaniem ze Skrzynki Envelo lub korzystaniem z Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo Użytkownik nie może używać lub dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Żadna osoba nie może wprowadzać do lub przechowywać w ramach Envelo jakichkolwiek materiałów naruszających przepisy prawa, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich. W szczególności Użytkownik nie może wprowadzać do Envelo ani przetwarzać w ramach jakiejkolwiek Usługi dostępnej za pomocą Skrzynki Envelo jakichkolwiek materiałów lub treści:  5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. Naruszających prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, w tym materiałów o charakterze pornograficznym, rasistowskim, zawierających treści uważanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe; Naruszających lub mogących naruszyć prawa innych osób, a w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, prawa do wizerunku lub inne dobra osobiste innych osób, w tym Usługodawcy, podmiotu z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. lub innych Użytkowników; Naruszających lub mogących naruszyć prawa do znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, oznaczeń przedsiębiorstwa, prawa do firmy lub jakichkolwiek innych chronionych oznaczeń pochodzenia towarów lub usług. 5.2. Żaden Użytkownik nie może korzystać ze Skrzynki Envelo oraz z jakiejkolwiek Usługi dostępnej poprzez Skrzynkę Envelo w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania (w tym zasadami tzw. n-etykiety, czyli obiektywnymi zasadami bezpiecznego i nieszkodzącego innym postępowania w ramach korzystania  z Internetu lub posługiwania elektronicznymi profilami.
...
Zabronione jest dalsze przekazywanie, odsprzedawanie, modyfikowanie, kopiowanie i udostępnianie  w celach komercyjnych jakichkolwiek materiałów i treści dostępnych w ramach Skrzynki Envelo, Usług oraz Platformy Envelo.
...
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu wykonania umowy o korzystanie ze Skrzynki Envelo i świadczenia Usług dostępnych za jej wykorzystaniem, w celu nadania przesyłki pocztowej u Operatora Pocztowego z upoważnienia Użytkownika (w imieniu Usługodawcy i na rzecz Użytkownika), w celu marketingu bezpośredniego usług własnych Usługodawcy, po to, żeby wyjaśnić okoliczności ewentualnego korzystania z Usługi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa (niedozwolone korzystanie), rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach Administratora danych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania ze Skrzynki Envelo oraz Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo.
...
Użytkownik zostaje poinformowany, że nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem prawo do odstąpienia od Umowy o Usługę Neorachunków jako umowy zawieranej na odległość albowiem przedmiotem świadczenia jest rzecz lub treść nieprefabrykowana, wyprodukowana według indywidualnego stosunku prawnego łączącego Wystawcę i Konsumenta (treść Neorachunku, dane Wystawcy i Użytkownika, itp.), służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
Źródło: http://www.envelo.pl/regs/Regulamin_Skrzynki_Envelo.pdf
15 stycznia 2015

No comments:

Post a Comment